ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report โรงพยาบาลเสริมงาม

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำวันที่ 22-10-2019        29 ราย
ประจำเดือน 10-2019       2170 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำวันที่ 22-10-2019        6 ราย
ประจำเดือน 10-2019       1694 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำวันที่ 22-10-2019        1 ราย
ประจำเดือน 10-2019       180 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำวันที่ 22-10-2019        0 ราย
ประจำเดือน 10-2019       532 ราย
จำนวนผู้รับบริการ PCU
ประจำวันที่ 22-10-2019       0 ราย
ประจำเดือน 10-2019       470 ราย
จำนวนผู้รับบริการ NCD
ประจำวันที่ 22-10-2019       127 ราย
ประจำเดือน 10-2019       1285 ราย
จำนวนผู้รับบริการ ANC
ประจำวันที่ 22-10-2019        12 ราย
ประจำเดือน 10-2019       76 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำวันที่ 22-10-2019        14 ราย
ประจำเดือน 10-2019       267 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำวันที่ 22-10-2019        0 ราย
ประจำเดือน 10-2019       112 ราย
จำนวนผู้รับบริการ คลินิกพิเศษ
ประจำวันที่ 22-10-2019        10 ราย
ประจำเดือน 10-2019       294 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำวันที่ 22-10-2019        0 ราย
ประจำเดือน 10-2019        388 ราย
จำนวนผู้รับบริการประจำวัน
ประจำเดือน 2019-10-22
   210 คน      210 ครั้ง

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 10-2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 460
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 317
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ 281
K051 Gingivitis and periodontal diseases 186
K30 Dyspepsia 106
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 81
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 78
N390 ความผิดปกติอื่นของระบบทางเดินปัสสาวะ 61
R42 Dizziness and giddiness 58
J209 Acute bronchitis 57

10 อันดับโรค ผู้ป่วยใน ประจำเดือน 10-2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
D561 Beta thalassaemia 12
N185 Chronic kidney disease, stage 5 8
J441 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacer 8
J111 Influenza with other respiratory manifestations,virus n 7
N390 Urinary tract infection, site not specified 6
S010 Open wound of scalp 5
K30 Dyspepsia 5
J459 Asthma, unspecified 4
J209 Acute bronchitis, unspecified 4
J189 Pneumonia, unspecified 4

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 10-2019