ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report โรงพยาบาลเสริมงาม

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำวันที่ 07-06-2020        0 ราย
ประจำเดือน 06-2020       503 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำวันที่ 07-06-2020        31 ราย
ประจำเดือน 06-2020       418 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำวันที่ 07-06-2020        3 ราย
ประจำเดือน 06-2020       50 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำวันที่ 07-06-2020        0 ราย
ประจำเดือน 06-2020       111 ราย
จำนวนผู้รับบริการ PCU
ประจำวันที่ 07-06-2020       0 ราย
ประจำเดือน 06-2020       304 ราย
จำนวนผู้รับบริการ NCD
ประจำวันที่ 07-06-2020       0 ราย
ประจำเดือน 06-2020       360 ราย
จำนวนผู้รับบริการ ANC
ประจำวันที่ 07-06-2020        0 ราย
ประจำเดือน 06-2020       38 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำวันที่ 07-06-2020        0 ราย
ประจำเดือน 06-2020       54 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำวันที่ 07-06-2020        0 ราย
ประจำเดือน 06-2020       14 ราย
จำนวนผู้รับบริการ คลินิกพิเศษ
ประจำวันที่ 07-06-2020        0 ราย
ประจำเดือน 06-2020       299 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำวันที่ 07-06-2020        1 ราย
ประจำเดือน 06-2020        99 ราย
จำนวนผู้รับบริการประจำวัน
ประจำเดือน 2020-06-07
   33 คน      33 ครั้ง

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 06-2020

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 127
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 47
K020 Dental caries 43
K30 Dyspepsia 31
F419 Other anxiety disorders 23
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 21
A099 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious or 20
R42 Dizziness and giddiness 20
F2090 Schizophrenia 19
K081 Other disorders of teeth and supporting structures 16

10 อันดับโรค ผู้ป่วยใน ประจำเดือน 06-2020

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
A090 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of in 3
D560 Alpha thalassaemia 3
J441 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacer 2
C780 Secondary malignant neoplasm of lung 1
J189 Pneumonia, unspecified 1
N200 Calculus of kidney 1
N185 Chronic kidney disease, stage 5 1
D569 Thalassaemias, unspecified 1
I10 Essential (primary) hypertension 1
K810 Acute cholecystitis 1

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 06-2020