ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report โรงพยาบาลเสริมงาม

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำวันที่ 22-08-2019        134 ราย
ประจำเดือน 08-2019       2031 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำวันที่ 22-08-2019        66 ราย
ประจำเดือน 08-2019       1772 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำวันที่ 22-08-2019        7 ราย
ประจำเดือน 08-2019       185 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำวันที่ 22-08-2019        8 ราย
ประจำเดือน 08-2019       408 ราย
จำนวนผู้รับบริการ PCU
ประจำวันที่ 22-08-2019       58 ราย
ประจำเดือน 08-2019       765 ราย
จำนวนผู้รับบริการ NCD
ประจำวันที่ 22-08-2019       51 ราย
ประจำเดือน 08-2019       747 ราย
จำนวนผู้รับบริการ ANC
ประจำวันที่ 22-08-2019        6 ราย
ประจำเดือน 08-2019       60 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำวันที่ 22-08-2019        13 ราย
ประจำเดือน 08-2019       237 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำวันที่ 22-08-2019        1 ราย
ประจำเดือน 08-2019       92 ราย
จำนวนผู้รับบริการ คลินิกพิเศษ
ประจำวันที่ 22-08-2019        15 ราย
ประจำเดือน 08-2019       312 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำวันที่ 22-08-2019        18 ราย
ประจำเดือน 08-2019        353 ราย
จำนวนผู้รับบริการประจำวัน
ประจำเดือน 2019-08-22
   329 คน      335 ครั้ง

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 08-2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 327
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 236
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ 140
K30 Dyspepsia 138
K051 Gingivitis and periodontal diseases 87
A099 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious or 78
K081 Other disorders of teeth and supporting structures 74
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 67
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 62
R42 Dizziness and giddiness 60

10 อันดับโรค ผู้ป่วยใน ประจำเดือน 08-2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
J441 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacer 13
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 11
D561 Beta thalassaemia 9
N185 Chronic kidney disease, stage 5 7
K922 Gastrointestinal haemorrhage, unspecified 4
K30 Dyspepsia 4
A090 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of in 4
D682 Hereditary deficiency of other clotting factors 3
J459 Asthma, unspecified 3
J209 Acute bronchitis, unspecified 3

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 08-2019