ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report โรงพยาบาลเสริมงาม

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำวันที่ 25-05-2019        0 ราย
ประจำเดือน 05-2019       2062 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำวันที่ 25-05-2019        9 ราย
ประจำเดือน 05-2019       1959 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำวันที่ 25-05-2019        1 ราย
ประจำเดือน 05-2019       214 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำวันที่ 25-05-2019        0 ราย
ประจำเดือน 05-2019       604 ราย
จำนวนผู้รับบริการ PCU
ประจำวันที่ 25-05-2019       2 ราย
ประจำเดือน 05-2019       741 ราย
จำนวนผู้รับบริการ NCD
ประจำวันที่ 25-05-2019       5 ราย
ประจำเดือน 05-2019       771 ราย
จำนวนผู้รับบริการ ANC
ประจำวันที่ 25-05-2019        0 ราย
ประจำเดือน 05-2019       80 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำวันที่ 25-05-2019        6 ราย
ประจำเดือน 05-2019       307 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำวันที่ 25-05-2019        0 ราย
ประจำเดือน 05-2019       105 ราย
จำนวนผู้รับบริการ คลินิกพิเศษ
ประจำวันที่ 25-05-2019        0 ราย
ประจำเดือน 05-2019       351 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำวันที่ 25-05-2019        0 ราย
ประจำเดือน 05-2019        420 ราย
จำนวนผู้รับบริการประจำวัน
ประจำเดือน 2019-05-25
   24 คน      24 ครั้ง

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 05-2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
K051 Gingivitis and periodontal diseases 342
I10 Essential (primary) hypertension 295
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 263
K30 Dyspepsia 110
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ 95
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 80
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 79
A499 Bacterial infection of unspecified site 64
N390 ความผิดปกติอื่นของระบบทางเดินปัสสาวะ 63
R42 Dizziness and giddiness 63

10 อันดับโรค ผู้ป่วยใน ประจำเดือน 05-2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
J441 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacer 6
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 5
J189 Pneumonia, unspecified 5
J440 Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower 4
N390 Urinary tract infection, site not specified 4
N185 Chronic kidney disease, stage 5 4
I500 Congestive heart failure 3
D561 Beta thalassaemia 3
J159 Bacterial penumonia, unspeicfied 3
A090 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of in 2

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 05-2019